Bases del concurs

 

YOUNG BUSINESS EXPLORERS - 2a Edició 2018

BASES DEL CONCURS

Young Business Explorers és una iniciativa que naix amb la vocació de fomentar l'esperit emprenedor dels joves en diferents nivells educatius. Concretament, en el marc d'accions englobades dins del projecte: “Foment del talent emprenedor, la cooperació i la internacionalització”, dirigit pel grup de millora educativa EDUFIN de la Universitat Jaume I i en col·laboració amb l'empresa Foehn Desarrollo, es llança aquest concurs destinat a estudiants de batxillerat i cicles formatius mitjans, amb la finalitat de millorar les competències i el creixement personal favorable cap a l’emprenedoria.

Primera. Objectius del concurs

  • Donar suport al desenvolupament de competències emprenedores mitjançant la simulació de projectes empresarials que contribuïsquen al desenvolupament econòmic i social.
  • Fomentar l'esperit emprenedor, la creativitat i les iniciatives innovadores des de fases primerenques de maduració de la idea.
  • Posar en valor l'important paper de la formació en la creació de noves empreses.

Segona. Participants i procés de participació

Podran participar tots aquells estudiants de batxillerat o de cicles formatius mitjans que desitgen presentar una idea innovadora avalada per un projecte emprenedor amb possible viabilitat economicofinancera. Les persones participants han d'agrupar-se per equips compostos per tres o quatre estudiants. Cada grup només podrà presentar un únic projecte emprenedor a través de la plataforma www.youngbusinessexplorers.es. És necessari fer una inscripció prèvia a la participació del concurs (formulari de preinscripció). Les persones participants hauran d'accedir a aquest formulari i incloure els seus noms, el centre al qual estan adscrits i el nom que atribueixen al seu projecte emprenedor. Aquest nom identificatiu del projecte també identificarà cada grup de tres o quatre estudiants en les activitats que es realitzen, en la publicació de finalistes i a l'efecte de certificacions. Després d'aquest procés de preinscripció es facilitarà un nom d’usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma virtual. Una vegada autenticat cada equip, es completaran les diferents fases seguint les indicacions seqüencials de la plataforma fins a completar el model de negoci concordant amb la proposta. Amb açò la participació quedarà completada. El professor o professora que supervise cada projecte és convidat a acompanyar els estudiants, en cas de ser seleccionats com a finalistes, per a acudir a la II Jornada Young Business Explorers que tindrà lloc a la Universitat Jaume I.

Tercera. Premis

D'entre totes les candidatures presentades de tots els centres participants, una comissió valorarà les propostes d'acord amb el barem presentat en la base sisena. D'entre totes les propostes presentades se seleccionaran com a finalistes els deu millors projectes emprenedors. Cada membre d'un equip finalista rebrà un regal de benvinguda de la Universitat Jaume I i un diploma de participació amb menció de projecte finalista per a participació en la fase final de la II Jornada Young Business Explorers.

Els tres premis finals s'atribuirà als millors projectes emprenedors d'entre els deu finalistes que les presentaran oralment. Els tres grup guanyadors (formats per tres o quatre alumnes) seran triats pels mateixos participants finalistes. Es realitzarà una votació popular de cada projecte i en cas d'empat se sotmetrà al criteri dels experts i mentors aplicant el barem presentat en la base sisena. Cada premi final consisteix en un lot de regals de la Universitat Jaume I a més del diploma que certifica la menció de guanyador o guanyadora del concurs. Cada centre participant rebrà una certificació, i el professorat l’alumnat del qual participe podrà obtenir una certificació si la sol·liciten. El professorat l’alumnat del qual siga nominat finalista obtindrà un obsequi de la Universitat Jaume I que es lliurarà a la Universitat Jaume I el dia de la II Jornada Young Business Explorers.

Quarta. Inscripció i terminis

La preinscripció i participació en el Concurs Young Business Explorers és gratuïta i únicament pot fer-se al web www.youngbusinessexplorers.es mitjançant el formulari de preinscripció.  Es requereix la preinscripció prèvia a la participació. El termini màxim per a presentar cada projecte emprenedor és el 16 d'abril (fins a les 14:00 h). Terminis previstos:

  • Inici de termini per a enviar les propostes: 20 de febrer.
  • Tancament de termini per enviar les propostes: fins a les 14 h del 16 d’abril.
  • Publicació dels finalistes: 17 d’abril.
  • II Jornada Young Business Explorers, fase final del concurs que tindrà lloc a la Universitat Jaume I: 20 d’abril.

 

Cinquena. Procediment de selecció

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, procediment pel qual la concessió de projectes finalistes es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir un ordre de prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració establerts en la base sisena, adjudicant aquelles que hagen obtingut una valoració més elevada en aplicació dels citats criteris.

Sisena. Criteris de valoració

Per a valoració de les propostes presentades es tindran en compte els següents criteris de valoració:

- Originalitat de la idea i la seua potencial implementació....... (fins a 25 punts)

- Informació que avale la viabilitat del negoci........................... (fins a 15 punts)

- Adequació de la idea al sector i/o aspectes socials ...……....… (fins a 10 punts)

Setena. Comissió de valoració

Els projectes seran valorats per una comissió de valoració formada per membres del Grup de Millora Educativa EDUFIN i membres de Foehn Desarrollo, com a empresa col·laboradora del concurs.

Vuitena. Confidencialitat i difusió

El grup de millora educativa EDUFIN de la Universitat Jaume I i l'empresa col·laboradora Foehn Desarrollo es comprometen a mantenir la confidencialitat sobre aquells projectes que no resulten premiats. Així mateix, es podrà difondre lliurement el concurs i informar sobre els seus participants finalistes, i es podrà citar els autors i autores d'aquests projectes en diversos mitjans amb la finalitat de donar visibilitat, transparència i difusió al procés de concurs competitiu.

Novena. Acceptació de les bases

La participació en el Concurs Young Business Explorers implica l’íntegra acceptació de les presents bases i de la decisió de la comissió de valoració per als projectes declarats com a finalistes, així com la decisió final de concessió dels premis.

Qualsevol incompliment dels terminis o procediments reflectits en aquestes bases privarà les persones participants del dret a presentar candidatura, així com del gaudiment dels premis.

gallery/df
gallery/comunidad valenciana
gallery/1059983_1
gallery/df
gallery/7704eb_2b3474a36a7a495baaf993a791336b21~mv2_d_1588_2246_s_2