Bases del concurs

 

YOUNG BUSINESS EXPLORERS - 3ª Edició 2019

BASES DEL CONCURS

Young Business Explorers és una iniciativa que naix amb la vocació de fomentar l'esperit emprenedor dels joves a diferents nivells educatius. Concretament, en el marc d'accions englobades dins del projecte: “Fomentant els valors i competències emprenedores en diferents nivells educatius”, dirigit pel grup de millora educativa EduFin de la Universitat Jaume I i en col·laboració amb l'empresa Foehn Desarrollo, es llança aquest concurs destinat a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius, amb la finalitat de millorar les competències i el creixement personal favorable cap a l´emprendimient.

1ª. OBJETIUS DEL CONCURS

  • Recolzar al desenvolupament de competències emprenedores mitjançant la simulació de projectes empresarials que contribuïsquen al desenvolupament econòmic i social.
  • Fomentar l'esperit emprenedor, la creativitat i les iniciatives innovadores des de fases primerenques de maduració de la idea.
  • Posar en valor l'important paper de la formació en la creació de noves empreses.

2ª. PARTICIPANTS I PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar tots aquells estudiants de Batxillerat o de Cicles Formatius Superiors que desitgen presentar una idea innovadora avalada per un projecte emprenedor amb possible viabilitat econòmica-financera. Els participants hauran d'agrupar-se per equips compostos per 3 ó 4 estudiants. Cada grup només podrà presentar un únic projecte emprenedor a través de la plataforma www.youngbusinessexplorers.es. Es precisa una preinscripció prèvia a la participació del concurs (formulari de preinscripció). Els participants hauran d'accedir a aquest formulari i incloure els seus noms, el centre al que estan adscrits i el nom que atribueixen al seu projecte emprenedor. Aquest nom identificatiu del projecte també identificarà a cada grup de 3 ó 4 estudiants en les activitats que es realitzen, en la publicació de finalistes i a l'efecte de certificacions. Després d'aquest procés de preinscripció es facilitarà un usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma virtual. Una vegada autenticat cada equip, es completaran les diferents fases seguint les indicacions seqüencials de la plataforma fins a completar el model de negoci concorde a la proposta. Amb açò la participació quedarà completada. El/la professor/a que supervise cada projecte és convidat/a a que acompanye als estudiants, en cas de ser seleccionats com a finalistes per a acudir a la III Jornada Young Business Explorers que tindrà lloc en la Universitat Jaume I (UJI).

3ª.PREMI

D'entre totes les candidatures presentades entre tots els centres participants, el Comitè valorarà les propostes d'acord al barem presentat en secció 6ª. D'entre totes les propostes presentades se seleccionaran com a finalistes els 10 millors projectes emprenedors. Cada membre d'un equip finalista rebrà un regal de benvinguda UJI i un diploma de participació amb esment de projecte finalista per a participació en la fase final de III Jornada Young Business Explorers.

El premi final s'atribuirà al millor projecte emprenedor d'entre els 10 finalistes. Sent 1 grup guanyador (3 ó 4 alumnes) triat pels propis participants finalistes. Es realitzarà una votació popular de cada projecte i en cas d'empat se sotmetrà al criteri dels experts i mentors aplicant el barem presentat en secció 6ª dins de les Bases del Concurs. El premi final consisteix en un lot de regals UJI a més del Diploma que certifica l'esment de guanyador del concurs. Cada centre participant rebrà certificació, així com els professors els alumnes dels quals participen podran obtenir certificació sota petició. Específicament els professors els alumnes dels quals siguen nominats finalistes obtindran un obsequi UJI que se'ls lliurarà en la Universitat Jaume I el dia de la III Jornada Young Business Explorers.

4ª.PREINSCRIPCIÓ I TERMINIS PREVISTOS

La preinscripció i participació en el Concurs Young Business Explorers és gratuïta y únicament podrà fer-se a la web www.youngbusinesexplorers.es, fent ús del formulari de preinscripció. Se requiere de preinscripción previa a la participación. Es requereix de preinscripció prèvia a la participació. El termini màxim per a presentar cada projecte emprenedor és el 8 d'abril (fins a les 14:00h). Terminis previstos:

Inici de termini per a enviar les propostes: 18 de Març.

Tancament de termini per enviar les propostes: fins a 14h. del 8 d’Abril.

Publicació dels finalistes: 9 d’Abril.

III Jornada Young Business Explorers_fase final concurs que tindrá lloc a la Universitat Jaume I: 12 d’Abril.

 

5ª.PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, procediment pel qual la concessió de projectes finalistes es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir un ordre de prelació d'entre les mateixes, d'acord amb els criteris de valoració establerts en la base 6ª, adjudicant aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

6ª. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a valoració de les propostes presentades, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

Originalitat de la idea y la seua potencial implementació........ (hasta 25 punts)

Informació que avale la viabilitat del negoci.............................. (hasta 15 punts)

Adequació de la idea al sector i/o aspectes socials................. (hasta 10 punts)

7ª.COMISIÓ DE VALORACIÓ

Els projectes seran valorats per una Comissió de Valoració formada per membres del Grup de Millora Educativa EduFin i membres de Foehn Desarrollo com a empreses col·laboradores del concurs.

8ªCONFIDENCIALITAT I DIFUSIÓ

El grup de millora educativa EduFIN de la Universitat Jaume I i l'empresa Foehn Desarrollo es comprometen a mantenir la confidencialitat sobre aquells projectes que no resulten premiats. Així mateix es podrà difondre lliurement el concurs i informar sobre els seus participants finalistes, podent citar als autors d'aquests projectes en diversos mitjans amb la finalitat de donar visibilitat, transparència i difusió al procés de concurs competitiu.

9ªACEPTACIÓ DE LAS BASES

La participació en el Concurs Young Business Explorers implica l'íntegra acceptació de les presents bases i de la fallada de la Comissió de Valoració per als projectes declarats com a finalistes, així com la decisió final de concessió del premi.

Qualsevol incompliment dels terminis o procediments reflectits en aquestes bases privarà al participant del dret a presentar candidatura així com del gaudiment dels premis.

gallery/df
gallery/comunidad valenciana
gallery/1059983_1
gallery/df
gallery/7704eb_2b3474a36a7a495baaf993a791336b21~mv2_d_1588_2246_s_2